Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy az MKB Bank Zrt. (továbbiakban. Megbízó vagy adatkezelő) megbízásából az MKB Csoport tagja, az Exter Adósságkezelő Kft. (továbbiakban: adatfeldolgozó) által végzett tevékenység során megvalósuló adatkezelésről, valamint azok körülményeiről az ügyfelek részére átlátható és közérthetően megfogalmazott tájékoztatást adjon.
Az MKB Bank Zrt. mint adatkezelő részletes adatkezelési tájékoztatója megtalálható a www.mkb.hu weboldalon a fogyasztóvédelmi menüpont alatt, valamint valamennyi MKB bankfiókban.

1. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Az MKB Csoport, beleértve az Exter Adósságkezelő Kft. adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőjének az elérhetősége a következő:
Postacím: 1056 Budapest, Váci u. 38.
E-mail cím: adatvedelem@mkb.hu

2. Az Adatkezelés célja, jogalapja és egyéb körülményei
Adatkezelési cél: Szerződéses viszonyból fakadó viták rendezése
Jogalap: Szerződés fennállása alatt a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (GDPR 6. cikk 1) bek. b) pontja)
Az adatok forrása: Érintett
A kezelt adatok köre: Azonosító adtok, ügyletadatok, fizetési adatok, késedelemre vonatkozó pénzügyi adatok, fedezetre vagy biztosítékra vonatkozó adatok
Az adatkezelés időtartama: A szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési ideje (5 év)
Címzettek kategóriái: A bankkal szerződéses jogviszonyban álló követeléskezelők, jogi képviselők
Automatizált döntéshozatal (Igen/Nem): Nem
Kötelező-e a személyes adatok megadása (Igen/Nem): Igen
Kötelező adatszolgáltatás esetén az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A szerződéses jogviszony nem hozható létre az Érintettel illetve a szerződés nem teljesíthető
Közös adatkezelés (Igen/Nem): Nem

Az Adatfeldolgozó által végzett követeléskezelési tevékenység ellátásához szükséges, banktitoknak is minősülő személyes adatok részére történő átadásának jogszabályi alapja a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 161.§ (1) bek. c) pontja (a pénzügyi intézmény érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi).

3. Személyes adatok kategóriái
Az Exter Adósságkezelő Kft. a személyes adatok következő kategóriáit kezeli:
a) azonosító adatok (név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím);
b) kapcsolattartási adatok (lakcím, postacím, elektronikus levelezési cím, otthoni és mobil telefonszám);
c) késedelemre vonatkozó ügylet- és pénzügyi adatok;
d) fizetési adatok, fedezetre vagy biztosítékra vonatkozó adatok;
e) helyszíni szemle adatai és értékbecslés adatai, az ezekben található fényképfelvétel (kizárólag a fedezeti ingatlanokról).

Az Exter Adósságkezelő Kft. a fenti b) pontban részletezett kapcsolattartási adatok pontosságát jogosult nyilvános adatbázisokban (pl. nyilvános telefonkönyv, Internetes portálokon vagy közösségi alkalmazásokban az Érintett által nyilvánosságra hozott adatok) ellenőrizni, az Érintettel történő kapcsolatfelvétel céljából ilyen nyilvánosságra hozott, kapcsolattartásra szolgáló adatokat rögzíteni és felhasználni. Az így beszerzett új kapcsolattartási adatok felhasználását az Érintett jogosult letiltani abban az esetben, ha a korábbi kapcsolattartási módok valamelyikén továbbra is elérhető. Amennyiben az Érintett igazolhatóan más módon nem elérhető, az új kapcsolattartási módok bármelyikét jogosult az adatkezelő és az adatfeldolgozó felhasználni, ez esetben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges jogalapja az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja) jogalappal is kiegészülhet.

4. Adatfeldolgozás és függő ügynöki státusz
Az MKB Bank Zrt. adatkezelő a 2. pontban foglalt tevékenység végzése során az Exter Adósságkezelő Kft-t bízta meg a követelések kezelésével, amely ezen tevékenysége teljesítése érdekében harmadik fél (al-adatfeldolgozók) szolgáltatásait veszi igénybe, amelyekre nézve az adatfeldolgozóra irányadó adatvédelmi követelmények egyaránt, maradéktalanul érvényesítésre kerülnek.
Az EXTER Adósságkezelő Kft. tevékenysége a Hpt. 6.§ 90. pontjának b) alpontja és a 10.§ (1) bek. ab) pontja szerinti függő ügynöki tevékenységnek minősül, amely a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság részére bejelentésre került.

Az MKB Bank Zrt. megfelelő szervezeti és technológiai intézkedéseket tesz az Érintettek személyes adatainak védelme érdekében és ilyen intézkedések alkalmazását követeli meg az adatfeldolgozóitól is a személyes adatainak védelme érdekében, amely követelményt az Exter Adósságkezelő Kft. és az általa bevont al-adatfeldolgozók is teljesítik.

Az Ön személyes adatainak továbbítása az Exter Adósságkezelő Kft. tevékenységével összefüggésben az alábbi címzettek részére történik:
1. Cégnév: Balla Csaba egyéni vállalkozó; székhely: 6034 Helvécia, Sport utca 58; adószám: 67950005-1-23;
2. Cégnév: BARRITUS Befektetési és Válságkezelési Tanácsadó Kft.; székhely: 2624 Szokolya, Kolozsvári utca 5.; adószám: 24682598-2-13; képviseletében: Barányi Zoltán;
3. Cégnév: Szabó Balázs Gyula egyéni vállalkozó; székhely: 4242 Hajdúhadház, Csokonai utca 29., adószám: 53022949-1-29;
4. Cégnév: BaranyaCredit Zrt.; székhely: 7621 Pécs, Irgalmasok utca 5.; adószám: 12544734-2-02; képviseletében: dr. Garai József Lajos;
5. Cégnév: MaxXFaktor Zrt.; székhely: 1044 Budapest, Váci út 76-80.; adószám: 13986458-2-41; képviseletében: Borsos Márton;
6. Cégnév: Szeráf Pannónia Kft.; székhely: 2890 Tata, Bartók Béla utca 7. 3/2.; adószám: 25755439-2-11; képviseletében: Takácsné Garai Tünde.

5. Az Ön adatvédelemmel kapcsolatos jogai
Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön – bizonyos feltételek fennállása esetén – jogosult:
(i) a személyes adataihoz hozzáférést kérni;
(ii) a személyes adatai helyesbítését kérni;
(iii) a személyes adatai törlését kérni;
(iv) a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
(v) adathordozhatóság biztosítását kérni;
(vi) tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen.
A személyes adatok védelmével kapcsolatos jelen tájékoztatóba foglalt jogait az adatvédelmi tisztviselő részére küldött levélben, munkanapokon 8 és 17 óra között ingyenesen hívható 06 80 456 456-os zöld számon, vagy az adatvedelem@mkb.hu email címre küldött elektronikus üzenetben gyakorolhatja.
Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelők a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatják. Ha kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, az adatkezelők a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adják meg, kivéve, ha azt másként kéri.

6. Jogorvoslati lehetőségek
6.1. A felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtása
Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó Személyes Adatok kezelése sérti a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait, úgy jogosult panaszt benyújtani az adatkezelőknél, vagy közvetlenül a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat panasszal (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
6.2. Bírósághoz fordulás
Amennyiben az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó Személyes Adatok kezelése sérti a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, úgy jogosult bírósághoz fordulni.
Ebben az esetben a felügyeleti hatósággal szembeni bírósági eljárást a Fővárosi Törvényszék vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.
Jogainak megsértése esetén az adatkezelők elleni bírósági eljárást ugyancsak a Fővárosi Törvényszék vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.

7. Egyéb körülmények
Jelen adatkezelési tájékoztató 2018.május 25-től visszavonásig hatályos, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének (továbbiakban: GDPR) való megfelelés érdekében került átadásra.